+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + Skot (dojnice v období stání na sucho
                        + Skot (dojnice v období stání na sucho)
                         + srnčí
                          + tetřev hlušec
                           + zajíci
                            + Antimastitidní přípravky
                             + Antiparazitika
                              + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                               + Beta-blokátory
                                + Choleretika, hepatoprotektiva
                                 + Dermatologika
                                  + Hormony
                                   + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                    + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                     + Intrauter. antinfektiva
                                      + Lokální anestetika
                                       + Nesteroidní antiflogistika
                                        + Otologika
                                         + Parasympatolytika, antidota
                                          + Uterotonika
                                           + Vakcíny proti kokcidióze
                                            + Vitamíny
                                             + BIOPHARM - VÚBVL
                                              + EMDOKA - Belgie
                                               + FATRO - Itálie
                                                + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                                 OXTRA LA 200 mg/ml injekční roztok

                                                 Dodavatel: 

                                                 FATRO - Itálie

                                                 Zvířata: 

                                                 brojleři, drůbež, kozy, ovce, prasata, skot

                                                 Balení: 

                                                 1 x 250 ml

                                                 Složení: 

                                                 Oxytetracyclinum 200mg

                                                 Léková forma

                                                 Injekční roztok.
                                                 Čirý červeno-žlutý roztok.

                                                 Cílové druhy zvířat

                                                 Skot, buvoli, ovce, kozy, prasata a kur domácí (brojleři).

                                                 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                                 Léčba onemocnění vyvolaných mikroorganizmy citlivými k oxytetracyklinu jako jsou:
                                                 • respirační infekce (bronchitida, bronchopneumonie, pleuritida)
                                                 • gastrointestinální infekce (gastritida, enteritida, difteroid telat)
                                                 • infekce mléčné žlázy (septické mastitidy, akutní parenchymatózní mastitidy)
                                                 • infekce močových cest (pyelonefritidy, septické infekce močových cest)
                                                 • infekce končetin (infekční polyartritidy, nekrotizující gangrenózní infekce prstů, hniloba paznehtů skotu a virulentní hniloba paznehtů ovcí)
                                                 • metritidy, metroperitonitidy, poporodní sepse
                                                 • flegmóny, infikované rány, hnisavé infekce, posttraumatická a před nebo pooperační ošetření.

                                                 Kontraindikace

                                                 Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.
                                                 Nepoužívat a nebo používat s opatrností u zvířat s poruchami ledvin, protože může dojít
                                                 k nahromadění oxytetracyklinu v krvi v důsledku nedostatečného vylučování přípravku.

                                                 Zvláštní opatření pro každý cílový druh zvířat

                                                 Nejsou.

                                                 Zvláštní opatření pro použití

                                                 Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                                 Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.
                                                 Použití přípravku, které je odlišné od uvedených pokynů, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k oxytetracyklinu a snížit účinnost terapie ostatními tetracykliny z důvodu možné zkřížené rezistence.

                                                 Zvláštní opatření určené osobám podávajícím veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                                 Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
                                                 Tento přípravek může vyvolat podráždění kůže, očí a sliznic.
                                                 V případě kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi opláchněte ihned zasažené místo velkým množstvím čisté vody.
                                                 Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
                                                 Po použití si umyjte ruce.

                                                 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                                 Vysoká koncentrace účinné látky a prodloužený účinek mohou způsobit dočasnou místní reakci, trvající přibližně 5 dnů.
                                                 U přecitlivělých zvířat se mohou objevit alergické nebo anafylaktické reakce, charakterizované neklidem, zježením srsti, svalovým třesem, zarudnutím, ztíženým dýcháním, salivací či skleslostí.
                                                 V případě výskytu těchto příznaků musí zahájena vhodná léčba (epinefrin, adrenalin, kortizon, antihistaminika, kalciové ionty atd.).

                                                 Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                                 Přípravek lze použít u březích a laktujících zvířat. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. Použití oxytetracyklinu v období růstu a vývoje zubů a kostí včetně období březosti, může způsobit změnu v barvě zubů a poruchy kalcifikace.

                                                 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                                 Tetracykliny mohou vykazovat synergický účinek se sulfonamidy a vybranými
                                                 bakteriostatickými antibiotiky. Nepodávat s beta-laktamy z důvodu antagonistického působení. Nepodávat současně s jinými injekčními přípravky obsahující železo-dextranový komplex.

                                                 Podávané množství a způsob podání

                                                 Intramuskulární podání.
                                                 Přípravek se podává hluboko intramuskulárně v jedné dávce.
                                                 U selat do hmotnosti 10 kg nepodávejte do gluteální svaloviny z důvodu omezení podráždění a bolesti.

                                                 Skot, buvoli, ovce a kozy: 30 mg oxytetracyklinu/kg ž.hm., což odpovídá 0,15 ml přípravku/ kg ž.hm.

                                                 Prasata: 20 mg oxytetracyklinu/kg ž.hm., což odpovídá 0,10 ml přípravku kg ž.hm.

                                                 Selata (do 10 kg): 200 mg oxytetracyklinu pro toto, což odpovídá 1 ml přípravku pro toto

                                                 Kur domácí (brojleři): 30-60 mg oxytetracyklinu/kg ž.hm., což odpovídá 0,15-0,30 ml přípravku/kg ž.hm.

                                                 Pro zajištění správného dávkování by měla být hmotnost zvířete stanovena co nejpřesněji, aby se předešlo poddávkování.
                                                 Maximální objem podávaný do jednoho místa vpichu:
                                                 Skot, buvoli: 20 ml
                                                 Ovce: 6 ml
                                                 Kozy: 10 ml
                                                 Prasata: 7 ml.
                                                 Kur domácí: 1 ml

                                                 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                                 Nepřekračovat doporučenou dávku. Charakter přípravku dává velmi nepravděpodobnou možnost vyvolání intoxikace.

                                                 Ochranné lhůty

                                                 Maso:
                                                 Skot, buvoli, kozy: 39 dnů
                                                 Ovce: 26 dnů
                                                 Prasata: 19 dnů
                                                 Kur domácí - brojleři: 18dnů

                                                 Mléko:
                                                 Skot, buvoli: 14 dnů (336 hodin).
                                                 Ovce a kozy: 21 dnů (504 hodin).

                                                 Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

                                                 Hlavní inkompatibility

                                                 Nejsou známy.

                                                 Doba použitelnosti

                                                 Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
                                                 Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

                                                 Zvláštní opatření pro uchovávání

                                                 Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
                                                 Chraňte před světlem.

                                                 Držitel rozhodnutí o registraci

                                                 FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.