Ochrana osobních údajů společností

Akciová společnost Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s.,
se sídlem Pohoří – Chotouň, 254 49 Jílové u Prahy, IČ: 46356606, která je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v odd. B vl. 2144 ( dále jen Společnost ) vychází při zpracování osobních údajů návštěvníků těchto webových stránek z Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen Nařízení ) a řídí se přitom těmito zásadami :

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁN

 • osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem
 • shromažďování osobních údajů je prováděno výhradně pro legitimní účely
 • osobních údaje zpracováváme v nezbytném minimu pro naplnění daného účelu
 • k zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování jsou přijata bezpečnostní opatření před neoprávněným zpracováním, ztrátou, zničením nebo poškozením
 • osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely zpracování
 • osobní údaje aktualizujeme, nadbytečné nebo neúčelné údaje vymazáváme;


Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), u fyzické osoby podnikatele i obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO,
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky,
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, lokační údaje, údaje předané z internetového prohlížeče zákazníka atd.,
 • další osobní údaje pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, fakturovaná částka atd.,
 • informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o plnění platebních povinností včetně informací z veřejných rejstříků.

Vaše osobní údaje získáváme

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely

 • pro účely uzavření smluv nebo plnění smluv
 • při vyřizování Vašich žádostí,
 • pro účely plnění našich právních povinností nebo oprávněných zájmů,
 • pro marketingové účely.
 • a to pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu , o čemž Vás vždy informujeme.

Způsob zpracování a zabezpečení Vašich osobních údajů

 • manuální
 • automatizované v informačních systémech Společnosti nebo zpracovatelů

K Vašim osobním údajům, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výkon práce, mají přístup pouze zaměstnanci Společnosti ev. zaměstnanci zpracovatele, kteří je potřebují pro plnění svých pracovních povinností a jsou zavázáni mlčelivostí. Pro zabezpečení Vašich osobních údajů proti zneužití přijala Společnost veškerá nezbytná opatření.

Vaše práva k ochraně osobních údajů

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které o Vás zpracováváme,
 • právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů v případě, že jsou naplněny podmínky stanovené právními předpisy,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, kdy na Vaši žádost můžeme za určitých právními předpisy stanovených podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji,
 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované
 • právo na námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku našich produktů a služeb zpracování Vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.

Ta to svá práva můžete kdykoliv uplatnit (nejlépe písemně nebo na mail gdpr@bri.cz) a Společnost Vás bude bez zbytečného odkladu tj. obvykle do jednoho měsíce informovat o přijatých opatřeních. Společnost v některých odůvodněných případech může vůči žadateli požadovat úhradu administrativního poplatku nebo žádosti nevyhovět , bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. Společnost může žadatele požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádosti vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.
V případě, kdy se domníváte, že při zpracování údajů Společností došlo k porušení Vašich práv můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo požádat o soudní ochranu.

PRO NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI

Účel zpracování Vašich osobních údajů

 • Měření návštěvnosti našich stránek a zlepšování jejich obsahu – zpětná vazba
 • Zajištění bezpečnosti před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů
 • Nábor pracovníků
 • Pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.)

Dobrovolně poskytnuté údaje jsou zpracovávány k jiným účelům jen za předpokladu, že uživatel vyslovil souhlas

Jaké údaje Společnost zpracovává

 • zejména údaje o Vaší aktivitě na našich webových stránkách IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci apod.
 • údaje o tom, že jste souhlas poskytli a jakým způsobem byl poskytnut (uložením informace o způsobu a době udělení souhlasu, včetně Vaší IP adresy, ze které jste označili příslušné políčko) a kdy jste jej odvolali.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení stanoveného účelu, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje zpracovávané se souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu, poté lze data zpracovávat, pokud k tomu existuje jiný zákonný důvod (např. pro doložení souhlasu, pro možnost obrany proti právním nárokům atd.).

Zpřístupnění údajů

Společnost může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem, zejména:

 • dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných Společností , kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti stránek,
 • v případě podezření z protiprávního jednání mohou být osobní údaje předány orgánům veřejné správy

Cookies

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme na našich webových stránkách soubory cookies, díky nimž webová stránka při další návštěvě pozná uživatele. Cookies neslouží k získávání osobních údajů.