+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

CLOXALENE PLUS intramamární mast

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

krávy, skot

Balení: 

3 x 4 aplikátory

Složení: 

Ampicillinum natricum, Dicloxacillinum natricum

Léková forma

Intramamární mast.
Bílá mast.

Cílové druhy zvířat

Skot (dojnice v laktaci).

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K léčbě akutních a subakutních mastitid krav v laktaci vyvolaných mikroorganizmy citlivými k ampicilinu a dikloxacilinu (stafylokoky, streptokoky, E. coli).

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny, nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.
Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.
Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k ampicilinu a dikloxacilinu a snížit účinnost terapie ostatními beta-laktamy z důvodu možné zkřížené rezistence.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.
V případě potřísnění omyjte postižené místo dostatečným množstvím vody.
Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky
i vážné. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Pokud se po kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže
s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.
Po použití si umyjte ruce.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

U jedinců hypersenzitivních k penicilinu může přípravek vyvolat alergické reakce, které mohou být zvládnuty při přerušení léčby a podání antialergik.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti a v průběhu laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Semisyntetický penicilin může být kombinován s aminoglykosidovými antibiotiky.

Podávané množství a způsob podání

Intramamární podání.
Obsah jednoho aplikátoru do každé ošetřované čtvrtě v intervalu 12 hodin, tj. po dvou po sobě následujících dojeních.

Před zahájením léčby je třeba úplně vydojit infikovanou čtvrť a každý struk pečlivě očistit a vydezinfikovat. Prsty uchopíme konec struku a druhou rukou zavedeme jemně kanylu aplikátoru do strukového kanálku. Veškerý obsah aplikátoru opatrně aplikujeme do struku. Poté palcem a ukazováčkem jemně vytlačíme léčivo vzhůru strukovým kanálkem. Poté jemně masírujeme léčenou čtvrť oběma rukama směrem vzhůru, aby se léčivo stejnoměrně rozptýlilo v cisterně.
Léčbu je třeba doplnit správnými chovatelskými a zoohygienickými postupy, aby se snížilo riziko infekce a bylo možné kontrolovat vytváření rezistence.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Peniciliny mají obecně nízkou toxicitu. Toxické účinky byly zaznamenány při extrémně vysokých dávkách.

Ochranné lhůty

Maso: 2 dny
Mléko: 48 hodin

Hlavní inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.