+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

LIDOCAINE 2% (w/w) injekční roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

kočky, malá zvířata, psi

Balení: 

1 x 100ml

Složení: 

Lidocaini, Norepinephrini

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý bezbarvý roztok

Cílové druhy zvířat

Kočky a psi.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

LIDOCAINE 2% je lokální anestetikum pro povrchovou, infiltrační, svodnou a epidurální anestezii u psa a kočky.
Anestezie v místě ošetření nastupuje během 3 - 12 minut po aplikaci přípravku a trvá 45 - 90 minut.
Je-li přípravek použit jako povrchové anestetikum, aplikuje se několik kapek na sliznici larynxu před prováděním tracheální intubace; tím je usnadněna manipulace při výkonu a to již po 30 vteřinách.

Kontraindikace

Přípravek je kontraindikován u zvířat se zvýšenou citlivostí k látkám v něm obsažených. Kontraindikováno je použití u závodních psů od 3. dne před závodem. Opatrnost je nutná u zvířat s narušenou funkcí jater a při poruchách srdeční činnosti. Nevhodná je intraartikulární aplikace.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Kočky jsou zvlášť citlivé ke kardio- a neuro-toxickým účinkům lidokainu.
Je třeba zabránit neúmyslnému intravenóznímu podání přípravku.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Pokud dojde k zasažení kůže nebo očí, vypláchněte zasažená místa velkým množstvím vody.
V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
Po použití přípravku si umyjte ruce.
V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Dojde-li u koček k neúmyslnému i.v. podání, mohou se objevit křeče, svalový třes, závratě, nauzea a deprese.
Křeče lze eliminovat malými dávkami diazepamu nebo fenobarbitalu.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Studie na krysách a králících neprokázaly jakékoliv ohrožení jak v průběhu březosti tak při následné laktaci.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Cimetidin a propranolol zesilují účinky lidokainu; prokainamid může vyvolávat opožděné účinky na centrální nervový systém.
Vysoké dávky lidokainu mohou prodloužit apnoe indukované succinylcholinem.
Lidokain je farmaceuticky kompatibilní se všemi běžně používanými infusními roztoky.
Ke snížení účinku může docházet při hypokalémii, vyvolané kličkovými a thiazidovými diuretiky.

Podávané množství a způsob podání

LIDOCAINE 2% je používán u psů a koček jako infiltrační anestetikum nervového kmene a jako povrchové anestetikum.
Dávkování lidokainu je variabilní a záleží na typu požadované anestezie, na krajině, která má být znecitlivěna, na vaskularizaci okolní tkáně a na individuální toleranci ošetřovaného zvířete.
Následně uváděné dávky přípravku LIDOCAINE 2% inj. (20 mg/ml) jsou orientační a je nutno vzít v úvahu výše uvedené okolnosti:
Povrchová anestezie: 2 - 4 kapky přímo na sliznici
Infiltrační anestezie: 1 - 2 ml na každých 5 - 6 cm2 povrchu
Svodná anestezie: 2 - 4 ml
Epidurální anestezie: 1 - 5 ml
• 0,2 ml/kg ž.hm. vyvolá analgezii do úrovně L 1
• 0,25 ml/kg ž.hm. vyvolá analgezii do úrovně Th 5
Je vhodné použít nejnižší dávky, které postačí k vyvolání účinné anestezie.

Předávkování (symptomy, první pomoc,antidota), pokud je to nutné

Příznaky předávkování jsou následující: neuroexcitační chování (třes, křeče a následná deprese), dušnost a kardiovaskulární alterace s hypotensí a bradykardií.
Pokud se křeče vyskytnou, mohou být ošetřeny malými dávkami diazepamu nebo fenobarbitalu.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Inkompatibility

Není známa.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

Zvláštní opatření pro uchovávání

Skladovat v teplotě do 25 °C
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO s.p.A. - Via Emilia 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Itálie