+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

MASTERFLOX 40 mg/ml injekční roztok pro prasata

přípravek s indikačním omezením

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

prasata

Balení: 

1 x 100 ml

Složení: 

Marbofloxacinum

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý žlutý roztok bez viditelných částic.

Cílový druhy zvířat

Prasata (výkrmová prasata).

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba respiračních infekcí způsobených kmeny Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae citlivými k marbofloxacinu.

Kontraindikace

Nepoužívejte v případech, kdy je cílový patogen rezistentní k marbofloxacinu a dalším (fluorovaným) chinolonům (zkřížená rezistence).
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, jiné chinolony nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Tento přípravek neobsahuje konzervační látky s antimikrobním účinkem.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.
Fluorochinolony by měly být vyhrazeny pro léčbu klinických případů, které mají slabou odezvu, nebo se očekává, že budou mít slabou odezvu na jiné farmakologické skupiny antimikrobiálních látek.
Použití fluorochinolonů by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti.
Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na fluorochinolony a snížit účinnost terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
(Fluoro)chinolony mohou vyvolat přecitlivělost (alergii) u senzibilizovaných osob.
Lidé se známou přecitlivělostí na (fluoro)chinolony nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. V případě náhodného zasažení kůže nebo očí opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody.
Zabraňte náhodnému samopodání injekce, které může vyvolávat lokální podráždění.
V případě sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem nebo požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Po použití si umyjte ruce.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Intramuskulární podání může méně často způsobit přechodné místní reakce, jako jsou otok, bolest nebo zduření v místě injekčního podání a zánětlivé změny, které mohou přetrvávat po dobu až 6 dnů.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
• velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
• časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
• neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)
• vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)
• velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie u potkanů a králíků nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku nebo maternální toxicitě.
Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.
Přípravek je určen pouze pro použití u výkrmových prasat.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární podání.
Doporučené dávkování je 2 mg marbofloxacinu/kg ž. hm. (to odpovídá 0,5 ml veterinárního léčivého přípravku/10 kg ž.hm.) jedenkrát denně formou intramuskulární injekce po dobu 3-5 po sobě následujících dnů.
K zajištění správného dávkování a k zabránění poddávkování musí být živá hmotnost určena co nejpřesněji.

Veterinární léčivý přípravek se přednostně podává do svaloviny v oblasti krku.

Zátku lze propíchnout max. 20krát.
Osoba, která přípravek podává, by měla zvolit nejvhodnější velikost injekční lahvičky a to podle živé hmotnosti a počtu zvířat, která mají být veterinárním léčivým přípravkem ošetřena.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při podání až 3-násobku doporučené dávky marbofloxacinu nebyly pozorovány žádné známky předávkování.
Předávkování může vyvolat akutní příznaky v podobě neurologických poruch, které se léčí
symptomaticky. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Ochranná(é) lhůta(y)

Prasata: Maso: 6 dnů.

Hlavní inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Doba použitelnosti

Doba použitelnost veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu. Chraňte před světlem.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie