+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

RAFENDAZOL 10 mg/g + 8 mg/g premix pro medikaci krmiva

Dodavatel: 

BIOPHARM - VÚBVL

Zvířata: 

daňci, jeleni, kamzíci, mufloni, srnčí

Balení: 

1 x 5 kg

Složení: 

Mebendazolum, Rafoxanidum

Léková forma

Premix pro medikaci krmiva.
Nažloutlý až nahnědlý prášek.

Cílové druhy zvířat

Jelení, daňčí, mufloní, srnčí a kamzičí zvěř.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Preventivní a léčebná dehelmintizace spárkaté zvěře při výskytu nosohltanové střečkovitosti, motoličnatosti a helmintóz způsobených oblými červy dýchacího a trávicího ústrojí. Přípravek je účinný zejména proti plicnivce jelení (Dictyocaulus viviparus), plicnivce ovčí (Dictyocaulus filaria) a proti všem oblým červům trávicího traktu. Částečnou účinnost má proti plicním červům rodu Capreocaulus, Bicaulus, Müllerius, Protostrongylus.

Kontraindikace

Nejsou.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Předložení léčiva musí předcházet návyková fáze (nejméně 7 – 10 dnů) na krmivo, do něhož bude přípravek zamíchán, z důvodu adaptace trávicí trubice na příjem jadrného krmiva. Při nedodržení návykové fáze může docházet k narušení metabolismu glycidů s následnou acidózou až ketózou organismu ústící k celkové devastaci postiženého jedince.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Nezkrmovat přímo, podávat zamíchané v krmivu o stejném složení jaké bylo zvěři předkládáno v návykové fázi.
Může se vyskytnout ireverzibilní poškození jater v důsledku parazitózy ještě před léčbou. Toto může vést ve vážných případech k úhynu bez ohledu na léčbu.

Je třeba vyhnout se následujícím postupům, poněvadž zvyšují riziko vzniku rezistence a mohly by v konečném důsledku vést k neúčinné terapii:
• příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání
• poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito).
Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček - FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný způsob účinku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Během aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.
Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z gumových či latexových rukavic. V případě kontaktu přípravku s kůží, omyjte postižené místo vodou
a mýdlem. V případě zasažení očí, vypláchněte oči důkladně proudem pitné vody.
V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Přípravek má dostatečnou terapeutickou šíři. Nebyly ale provedeny studie snášenlivosti s cílovými druhy zvířat. Vyvarujte se předávkování.

Použití v průběhu březosti a laktace

Lze použít během březosti. Lze použít během laktace.

Interakce s dalšími veterinárními léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.
Aplikaci musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez přípravku Rafendazol premix.

Doporučené dávkování:
Rafoxanid 12,0 mg/ kg ž. hm.
Mebendazol 10,0 mg/ kg ž. hm.

Přípravek se podává rozmíchaný v sypkém jadrném krmivu, na které je zvěř zvyklá, v poměru 1:9 (jedno 5 kg balení přípravku se důkladně rozmíchá ve 45 kg krmiva). Takto připravené krmivo se podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo, v množství závislém na početním stavu zvěře u krmelců.

druh zvěře průměrná hmotnost denní dávka medikovaného krmiva
jelení 75 kg 900 g
daňčí 50 kg 650 g
mufloní 30 kg 400 g
kamzičí 20 kg 320 g
srnčí 15 kg 200 g

Předávkování

U skotu po podání dávky 45-60 mg rafoxanidu/kg ž.hm. subkutánně byly zaznamenány příznaky tachypnoe, svalový třes, klonický spasmus, opistotonus, plovací pohyby předních končetin, prolaps mžurky a oslepnutí s mydriázou. Po perorálním podání dávky 80 mg rafoxanidu /kg ž.hm. skotu byla pozorována inapetence a diarhoea.
Klinické příznaky toxicity rafoxanidu u ovcí zahrnují inapetenci, slepotu, mydriázu a ataxii zadních končetin doprovázené intenzivní diarheou, dyspnoí, ulehnutím a úhynem při přijmutí dávky 450 mg rafoxanidu /kg p.o. a více. Příznaky toxicity se objevují během 24-72 hod. po léčbě.

Ochranné lhůty

Maso daňka, jelena, srnce 28 dnů.
Maso muflona a kamzíka 60 dnů.

Hlavní inkompatibility

Nejsou známy

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 1 rok.
Doba použitelnosti po zamíchání do sypkého nebo peletovaného krmiva: 3 měsíce.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v suchu.

Držitel rozhodnutí o registraci

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.,
Pohoří – Chotouň 90, 254 49, Jílové u Prahy, ČR.