+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

REUFLOGIN 50 mg/ml injekční roztok pro koně

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

klisny, koně

Balení: 

1 x 50 ml

Složení: 

Diclofenacum natricum

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý bezbarvý až světle žlutý roztok.

Cílové druhy zvířat

Koně.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Protizánětlivá, analgetická a antipyretická léčba. Zejména: Horečnaté stavy a zánětlivé nebo degenerativní formy (jednoduché nebo komplikované bakteriálními agens) respiratorního aparátu (např.: bronchopneumonia), genito-mamárního aparátu (např.: mastitis, metritis) a pohybového ústrojí (např.: artritidy, tendinitidy, desmitidy, myositidy), včetně akutní a chronické laminitidy u koní.

Kontraindikace

Nepodávat zvířatům se známou hypersensitivitou na diklofenak. Přípravek je kontraindikován v případech gastrointestinálních onemocnění, zvláště ulcerativních procesů, protože diklofenak může zhoršovat symptomatologii z hlediska výskytu krvácení.
Diklofenak je kontraindikován v případech renální nebo jaterní insuficience nebo krvácení.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nepřekračovat doporučené dávkování.
Současné podání jiných systémových nesteroidních protizánětlivých přípravků může zvýšit výskyt vedlejších účinků.
Léčba nesmí trvat déle než 3 - 5 dnů.
Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Dodržovat doporučené dávkování a dobu léčby.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Osoby manipulující s přípravkem by se měly vyhnout kontaktu kůže nebo sliznice s přípravkem. V případě, že dojde k náhodnému zasažení, je třeba potřísněné místo omýt tekoucí vodou.
Lidé se známou přecitlivělostí na diklofenak by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Všechny nesteroidní protizánětlivé přípravky mohou vyvolat výskyt vedlejších účinků, zejména na úrovni GIT, ledvin, jater a některých krevních složek.
U koní byla popsána anorexie a při dvojnásobné doporučené dávce krvácení a jaterní poruchy. Ve všech těchto případech je třeba přerušit léčbu. Při doporučených dávkách může dojít v místě injekčního podání k přechodnému zduření a krvácení.
Nepoužívat maso ošetřených zvířat ke krmení mrchožravých ptáků (především supů) nejméně po dobu 28 dnů od poslední léčby, protože může obsahovat residua diklofenaku, který je vysoce toxický pro tyto druhy ptáků.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během laktace.
Použití není nedoporučováno na konci březosti protože, podobně jako všechny NSAID, může interferovat s normálními mechanismy porodu.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Současné podání jiných protizánětlivých přípravků může zvýšit výskyt vedlejších účinků.

Podávané množství a způsob podání

Přípravek se podává i . m. v dávce 2,5 mg sodné soli diklofenaku / kg ž. hm. /den.
Koně: 5 ml / 100 kg ž. hm. / den po 3 - 5 dnů.
Doporučeno je intramuskulární podání, ale v naléhavých případech lze aplikovat pomalu intravenózně.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U koní, po dvojnásobné dávce, byly zaznamenány příznaky gastrointestinálního krvácení.
Avšak ulcerogenní účinky jsou vlastnost všech NSAID a lze je omezit aktivními substancemi, chránícími žaludeční sliznici, a H2 - antihistaminiky (cimetidin, ranitidin).

Ochranné lhůty

Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před světlem.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie