+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

SUPERGESTRAN 0,025 mg/ml injekční roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

krávy, skot

Balení: 

15 x 2 ml, 1 x 10 ml, 1 x 20 ml

Složení: 

Lecirelinum

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý, téměř bezbarvý roztok.

Cílové druhy zvířat

Krávy, jalovice.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Supergestran může být použit v těch případech, kde je indikován choriový gonadotropin. Při podání choriového gonadotropinu je dodán exogenní LH, při aplikaci lecirelinu (analogu LHRH) je vyvolána sekrece LH endogenního.

Terapeutické použití:
Cystózní degenerace ovarií u krav s průvodní anestrií nebo nymfomanií (za přítomnosti perzistujících folikulů nebo cystózně změněných folikulů), přebíhalky (nepravidelné a prodloužené cykly, krátké a nevýrazné říje, prodloužené říje) kombinovaná terapie ovariálních cyst.

Biotechnologické použití:
V chovech s vyspělou úrovní řízení reprodukce - zpřesnění ovulace u jalovic a krav v říji vyvolané prostaglandinem F2α (PGF2) nebo jeho analogem popř. při spontánní říji (po předchozím zjištění folikulu na ovariu), jako prevence poruch ovulace, prevence syndromu ovariálních cyst v anamnéze, k navození cyklu u krav s ovariální acyklií.

Kontraindikace

Nejsou.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Veterinární léčivý přípravek by neměly podávat těhotné ženy.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V provedených klinických studiích nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laktace:
Po podání Supergestranu kravám v laktaci byla koncentrace LHRH v mléce pod hranicí detekovatelnosti u RIA i HPLC. Nebyly pozorovány žádné změny ve složení mléka ani žádný zjevný vliv na zdraví léčených zvířat.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

Jednorázové intramuskulární podání, u krav v dávce 25-50-100 μg léčivé látky (tj. 1-2-4 ml přípravku); nepropichujte pryžovou zátku více než 10krát.
Vyšší dávka se používá zpravidla při léčbě v pozdějším poporodním stadiu a při výrazných ovariálních poruchách.
Při cystózní degeneraci ovarií je nutno za 10-14 dní po aplikaci provést kontrolní rektální vyšetření a zjistit odezvu na vaječnících. V případě přetrvávání ovariálních cyst je třeba aplikaci zopakovat za použití stejné dávky přípravku.
Pro zpřesnění termínu inseminace po úspěšné léčbě syndromu ovariálních cyst je vhodná následná aplikace kloprostenolu (PGF2α- po předchozí kontrole vaječníků (podmínkou je přítomnost žlutého tělíska)). Při této kombinované léčbě se prostaglandin aplikuje jednou za 10-14 dnů po podání Supergestranu 0,025 mg/ml injekční roztok.
Ošetření přebíhalek se provádí 2-8 hodin před inseminací.
K zpřesnění ovulace v říji vyvolané prostaglandinem je nejvhodnější doba pro aplikaci Supergestranu 0,025 mg/ml injekční roztok u krav za 66 až 72 hodin, u jalovic za 58 až 65 hodin.
K prevenci poruch ovulace a výskytu ovariálních cyst se Supergestran 0,025 mg/ml injekční roztok podává jednorázově intramuskulárně 14. až 20. den po porodu.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Není nebezpečí z předávkování.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před chladem a mrazem.
Chraňte před světlem.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie